Ljubljanski dolg znaša dve petini dolga slovenskih občin

Dolg mestne občine Ljubljana znaša skoraj 40 odstotkov dolga vseh 210 slovenskih občin. Glavnemu mestu sledita Mestna občina Celje z 29 milijoni posojil in Mestna občina Velenje z 12 milijoni evrov dolga.

Objavljeno
05. oktober 2009 23.05
Ljubljanski magistrat
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana - Dolg Mestne občine Ljubljana (MOL) in njenih pravnih oseb znaša skoraj 40 odstotkov dolga vseh 210 slovenskih občin. Po podatkih, ki jih morajo vse občine redno pošiljati ministrstvu za finance, je imela MOL zadnji dan junija 94.927.508 evrov dolga, pravne osebe javnega sektorja na ravni MOL pa še dodatnih 87.490.043 evrov. Skupni dolg občine in njenih pravnih oseb je torej znašal 182.417.551 evrov, skupni dolg vseh 210 slovenskih občin in pravnih oseb na ravni občin pa 475.082.616 evrov. Pri navedenih podatkih gre le za glavnice posojil, obresti niso vključene.

Na oddelku za finance in računovodstvo ljubljanske mestne uprave so pojasnili, da v slabih 95 milijonih evrov dolga mestne občine še ni všteto letošnje novo zadolževanje v višini 15 milijonov evrov. MOL je v letošnjem rebalansu predvidela zadolževanje v skupni višini 31 milijonov evrov in za to že dobila soglasje ministrstva za finance, tako da lahko do konca leta najame še 16 milijonov evrov posojil.

 

Med pravnimi osebami javnega sektorja, za katere so občine prav tako dolžne sporočati podatke o zadolženosti, so posredni uporabniki občinskega proračuna, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanovitelj je občina, pa tudi pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje. Zakon o javnih financah določa, da se te lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Na ravni MOL ima tako Gospodarsko razstavišče 8,1 milijona evrov dolga (od tega je pet milijonov kratkoročnih posojil), Tehnološki park Ljubljana pa 24,1 milijona evrov (kratkoročnih posojil je za 180.000 evrov).

 

Med javnimi podjetji in javnimi gospodarskimi zavodi, katerih ustanoviteljica je MOL, je najbolj zadolžen Javni stanovanjski sklad MOL, ki ima 36,2 milijona evrov posojil (od tega je 3,5 milijona evrov kratkoročnih), sledijo javna podjetja v Javnem holdingu Ljubljana, ki imajo skupno 17,3 milijona evrov dolga (3,5 milijona je kratkoročnih posojil). Za 1,5 milijona evrov dolgoročnih posojil ima Zavod Tivoli, drugi javni zavodi in podjetja pa precej manj: Muzeji in galerije mesta Ljubljane imajo 97.000 evrov dolgoročnih posojil, Osnovna šola Nove Fužine 7.000, Viški vrtci 17.000, Center Cene Štupar 56.000, Zavod za tehnično izobraževanje pa 11.000 evrov.

 

A zadolženost posrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna se ne šteje v izračun največjega obsega možnega zadolževanja. V ta izračun se štejejo posojila občine, finančni najemi in blagovni krediti neposrednim proračunskim uporabnikom ter dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina.

 

Po podatkih MOL znaša tako dolg občine (skupaj s poroštvi) 116,9 milijona evrov. Če bo občina izkoristila napovedano zadolževanje, bo dolg do konca tega leta narastel na 134 milijonov evrov (ob izteku mandata Danice Simšič je znašal 57 milijonov evrov). Na občini ocenjujejo možni obseg zadolževanja na 171 milijonov evrov, vendar je izračun narejen glede na prihodke, načrtovane v majskem rebalansu, ki pa jih bodo morali zaradi slabega izvrševanja proračuna znižati z rebalansom, napovedanim za november.

 

Iz torkove tiskane izdaje Dela