Načrt za pozidavo Fiese bodo spet spreminjali

Program komunalnega opremljanja so spreminjali že dvakrat in ga bodo z novim OPPN zdaj še tretjič.

Objavljeno
30. julij 2013 14.12
suligoj/Fiesa je slovenski raj za potapljače
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper

Fiesa – Piranski svetniki bodo ponovno spreminjali enajst let star zazidalni načrt Fiesa Pacug. Uprava zagotavlja, da bodo pozidavo zastavili do okolja bolj prijazno in racionalneje, pozidane površine naj bi ostale enake. Nov občinski podrobni prostorski načrt nameravajo sprejeti do marca 2014.

Zazidalni načrt Fiesa Pacug so spreminjali že leta 2002, ko se je tedanja županja Vojka Štular dogovorila s prvim možem SCT Ivanom Zidarjem, da občina z zazidljivimi parcelami nad dostopno cesto plača infrastrukturo, ki jo je na območju Fiese zgradilo podjetje SCT.

Pozneje so še dvakrat spreminjali program komunalnega opremljanja in zdaj ga bodo z novim OPPN še tretjič. V občinski upravi so ugotovili, da ima stari zazidalni načrt številne pomanjkljivosti, saj ni bil izdelan na podlagi geodetskega načrta in so višinske kvote prometne infrastrukture in nekaterih objektov napačne.

Tudi sicer naj bi bili nekateri posegi v infrastrukturo predimenzionirani, preblizu objektov in s prevelikimi opornimi zidovi. Parcele, ki jih je pred leti dobil SCT, potem podjetje Botero, zdaj upravlja Factor projekt v lasti Factor Banke, ki je predlagal sprejem novega prostorskega akta, po katerem bi bila pozidava bolj prilagojena značaju Fiese.

Za posege deset milijonov

Objekti bi bili po novem OPPN nekoliko nižji, njihove površine bi ostale enake tistim, za katere je bilo že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Kljub temu, da so prejšnji lastniki že dobili gradbeno dovoljenje, je investitor ocenil, da bi bila naložba zaradi visokih opornih zidov in nasutij neracionalna in moteča.

Po novem OPPN bodo lahko spreminjali predvsem način pozidave petih večjih turistično-stanovanjskih hiš, preostalih deset hiš niso nameravali spreminjati, razen če bi tako želeli posamezni lastniki parcel.

S spremembo prostorskega načrta bodo predvideno garažno hišo lahko premaknili z območja kampa na nasuto parkirišče nad cesto v Fieso in poskrbeli za ureditev kampa. Program komunalnega opremljanja predvideva še rekonstrukcijo in ureditev sedanje ceste, peš poti, ki je ob cesti v Fieso sploh ni, in ureditev razsvetljave ob njej.

Za vse posege z garažo je predvidenih deset milijonov. Javnost od svetnikov pričakuje bolj kritičen odnos do prostorskega urejanja, saj se mnogi prostorski načrti že po nekaj letih izkažejo kot neprimerni in celo škodljivi za okolje.