Namesto vojaškega vadišča Poček krajinski park

Pivška presihajoča jezera Območja Nature 2000 bodo v občini Pivka izkoristili za turizem.

Objavljeno
10. maj 2013 18.03
mpi_pivska jezera
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Pivka - Kjer je zdaj varnostna cona vojaškega vadišča Poček, bo prihodnje leto krajinski park pivških presihajočih jezer. Do konca julija bo občina obnovila hišo, v kateri bo multimedijska predstavitev parka.

Občina Pivka je v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za varstvo narave že pripravila strokovne podlage za krajinski park. Meje se bodo skoraj ujemale z mejami pivških območij Nature 2000 (območje Javornikov) in z mejami pivškega dela nekdaj načrtovane pa propadle zamisli o Regijskem parku Snežnik. Park bo obsegal celotno območje vseh 17 presihajočih pivških jezer.

Od oktobra lani je občina izvedla cikel zelo dobro obiskanih naravoslovnih predavanj, v naslednjih dneh pa bo začela usklajevati z vaškimi skupnostmi. Upoštevajoč ta bo vzporedno pripravila osnutek odloka o ustanovitvi parka. Javna obravnava odloka bo predvidoma jeseni, občinski svet pa bo odlok sprejel predvidoma konec leta.

Po sedanji ureditvi so presihajoča jezera del varnostne cone

Vstopne točke v park bodo v vaseh Slovenska vas, Petelinje, Trnje, Klenik, Palčje, Parje, Drskovče in Zagorje, ekomuzej z multiImedijsko predstavitvijo pa bodo uredili v vaškem domu v Slovenski vasi. Za delno preureditev prostorov ter ureditev instalacij in zunanjih površin je občina pridobila 65.000 evrov iz evropskega sklada za razvoj podeželja, celotna naložba, ki bo končana že julija letos, pa znaša 114.000 evrov.

V procesu nastajanja strokovnih podlag so že sodelovali lovska organizacija, zavod za gozdove pa tudi Slovenska vojska, s katero, kot je pojasnil pivški župan Robert Smrdelj, ni navzkrižja interesov. Po sedanji ureditvi so presihajoča jezera del varnostne cone, po državnem prostorskem načrtu za vojaško vadišče Poček, ki je v pripravi, pa se bo varnostna cona z območja jezer umaknila.

Status krajinskega parka nalaga milejše omejitve od na primer regijskega parka. Za ožja območja oziroma za strožje varovana pivška jezera, ki so v sušnem času le travniki, bo na primer veljala prepoved vožnje, odlaganja odpadkov ali odpadnega gradbenega materiala, pranja vozil. Nadzor bodo verjetno zaupali komunalni inšpekciji ali redarjem prostovoljcem. Nadzorovali bodo upoštevanje predpisov o gnojenju, kot je povedal Smrdelj, pa skupaj z ministrstvom za okolje in prostor iščejo tudi spodbude za poznejšo košnjo.