Spremembe prostorskega načrta niso zgolj lepotne

Na mestnem svetu in v poznejših fazah javne razgrnitve je mogoče pričakovati tudi veliko pripomb na račun idejne zasnove območja.

Objavljeno
13. april 2012 15.33
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana

Ljubljana – Spremembe izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta MOL, ki jih bo mestni svet kot dopolnjen osnutek obravnaval na aprilski seji, so tako obsežne in vsebinske, da jih ne gre šteti le za lepotne popravke. To dokazuje tudi 325 pobud, ki so delno ali v celoti sprejemljive za MOL.

Čeprav je med pobudami za spremembe ali dopolnitve izvedbenega dela OPN MOL, ki jih je podjetje LUZ obdelovalo približno osem mesecev, največ popravkov v odloku in grafičnem delu, je med preostalimi zelo veliko takih, ki bodo predlagateljem prinesli veliko finančno ali drugo korist. Če bodo seveda »preživele« vse javne razgrnitve, javno obravnavo in številne pripombe oziroma nasprotovanje tistih, ki bi jih to zadevalo.

V oči najbolj bode Domino Inženiring

Ob pregledovanju pobud posameznih večjih in manjših podjetij ter posameznikov (nekateri so navedeni z imenom pravne ali fizične osebe, spet drugi so zakriti z oznako interna pobuda) smo ugotovili, da so pri večini kapitalsko močnih zasebnih podjetjih zapisali, da so sprejemljive. Enako velja za interne pobude, ki so jih posredovali organi ali zavodi MOL in tudi država. Nekoliko manj so bili ustrežljivi pri posameznikih. Tem so zapisali, da je »pobuda delno sprejemljiva«. To je veljalo še zlasti v primerih, ko so predlagali, da bi legalizirali svoje nelegalne gradnje. Če bo potrjen nov način reševanja črnih gradenj z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za delno prenovo (OPPNdp), pa bi predvsem na Barju »v celoti« pomagali več deset pobudnikom.

Med vsemi pobudniki in pobudami najbolj bode v oči tista podjetja Domino Inženiring, ki bi rado v velikanski gradbeni jami ob stanovanjski soseski Celovški dvori zgradilo precej višji objekt, kot je bil načrtovan v času gradnje te soseske v režiji Vegrada.

Takrat je bil namreč predviden objekt z etažnostjo P+9, faktor zazidanosti (FZ) je bil 25, delež stanovanj pa 70-odstotni. Po novem naj bi bil objekt za dvanajst nadstropij višji, FZ bi narasel na 35, delež stanovanj pa na 85,9 odstotka.

Na mestnem svetu in v poznejših fazah javne razgrnitve je mogoče pričakovati tudi veliko pripomb na račun idejne zasnove območja. V objektu je v pritlični etaži predvidena trgovina, v prvi etaži vrtec, od druge do 21. etaže pa v dveh stolpičih stanovanja. Nad stanovanjskim dvojčkom in trgovino, kjer je zasnovano igrišče za vrtec, je predvidena celo ureditev zelenih streh.

Kljub izrednemu odstopanju v faktorju izrabe (ta znaša 2,8, po odloku pa za območja centralnih dejavnosti ne bi smel presegati 1,6) MOL spremembo podpira, češ da gre za krepitev mestotvornosti in zgoščevanje mesta ter primeren višinski poudarek ob prihodnji mestni aveniji.

Študentski dom v Rožni dolini bi želeli nadzidati za eno etažo

Nekaj podobnega je tudi pobuda I. Pavlovčiča, ki je predlagal, da bi v okviru OPPN Dolgi most oziroma v enoti urejanja prostora VI-492 dovolili gradnjo stavb z višinskim gabaritom P+6, in ne le P+3, kot velja zdaj. MOL pobudo podpira, čeprav je jasno, da celo v primeru potrditve take pobude tam ne bo mogoče graditi, dokler ne bodo izvedeni državni protipoplavni ukrepi, saj gre za poplavno območje.

A. Česenj je v svoji pobudi predlagal, da bi ob sedanji soseski Tacenski dvor dopustili spremembo višine objektov s P+3 na največ P+5+T (sprememba faktorja izrabe z 1,2 na 1,8). Toda v MOL bi dovolili le višine do P+3+T ob Marinovševi, na južni strani območja pa do P+3+2T.

Sicer pa je med »družbeno koristnimi« zagotovo ena pomembnejših pobuda Študentskih domov Ljubljana. Radi bi nadzidali študentski dom v Rožni dolini za eno etažo, in sicer zaradi pomanjkanja ležišč za študente. Prav tako načrtujejo gradnjo garažne hiše pod sedanjimi parkirnimi prostori in športnimi igrišči. Ker pa je Študentsko naselje v Rožni dolini na območju varstva kulturne dediščine, bo treba za vse pridobiti soglasje ZVKDS.

MOL podpira pobudo Gasilske brigade Ljubljana, da zaradi sedanje prostorske stiske zgradi 220 kvadratnih metrov velik nadstrešek za službena vozila do uveljavitve OPPN. Enako velja za pobudo gasilcev o gradnji prizidka h gasilskemu domu v križišču Šišenske in Vodnikove.

Delno sprejemljiva za MOL je pobuda za gradnjo centra ČS Šmartno v Šmartnem pod Šmarno goro med Cesto vstaje in Cesto v Gameljne. Zgradili bi več objektov, namenjenih poslovnim (trgovina), oskrbnim in družbenim dejavnostim (vrtec, knjižnica, otroška igrišča, večnamenska dvorana), ter posameznih stanovanjskih objektov, ki bi zapolnili druge nepozidane površine v prostoru. Uredili bi še parkirišče za obiskovalce lokalnega centra in Šmarne gore.

Pobuda je skladna s strateškimi usmeritvami in usmeritvami urbanističnega načrta, ki zapovedujejo zgoščevanje poselitve ob sedanjih središčnih območjih in zgraditev četrtnih središč z vso potrebno družbeno infrastrukturo. Vendar MOL predlaga, da je treba območje urejati z OPPN, ker je pretežno nepozidano in je trenutna parcelacija neprimerna za zagotovitev in uresničitev smotrne zasnove in načrtovane izrabe, za vzhodni del pa ni podan celovit predlog zazidave.

Na podlagi smernic ministrstva za kulturo (z dne 9. februarja 2012), ki je za predlagani poseg menilo, da ima predimenzionirano merilo, ki v prostoru znatno presega merilo sedanjih razpršenih in manjših gradenj, pa MOL predlaga nižje in manjše gabarite objektov – do P+1+M.

Občina podpira predlog ministrstva za javno upravo, da bi na parceli nekdanje vojašnice Ljube Šercerja ob soseski Bežigrajski dvor dopustili možnost revitalizacije in urbanizacije ter začasne ureditve območja, za katero bo sicer nujna izdelava OPPN, saj pomeni poseg v sosednjo enoto urejanja prostora BE-428, za katero je predpisana izdelava OPPN za rekonstrukcijo in širitev Dunajske ceste.

Investitor Binkoštna cerkev Center želi zgraditi objekt, namenjen verskim obredom

V športnem parku Kodeljevo bi MOL dopustila postavitev prenosne športne dvorane za dvorano za curling (kegljanje na ledu), a le do sprejetja OPPN. S spremembo določil za EUP MO-126 in MO-115 bi omogočila gradnjo pokritega dela tržnice Moste in podzemne garažne hiše skladno s spremenjenim projektom za omenjeno območje. Predvideni poseg bo obogatil enega od programskih središč četrtne skupnosti Moste.

Strinjajo se še s predlogom podjetja LPP, da bi ohranili remizo na lokaciji v Šiški ob Celovški in omogočili nadzidavo objekta za tehnične preglede na zemljišču parc. št. 223/17 za dve etaži.

Enako velja za pobudo o gradnji dodatne pokrite parkirne površine višine do P+1 nad odprtim parkiriščem v EUP ŠI-416, namenjenem obiskovalcem tržnice v Kosezah. Gradnja podzemne garažne stavbe je že dopustna z veljavnimi določili odloka, a je tam izrazito pomanjkanje parkirnih mest, saj na parkirišču parkirajo tako obiskovalci tržnice kot stanovalci sosednjih Koseških blokov. Gradbena jama ob Celovških dvorih v Šiški, kjer naj bi zgradili objekt z 22 nadzemnimi etažami. Foto Ljubo Vukelič Nova binkoštna cerkev v Šiški

S spremembo podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev, s katerimi se strinja tudi MOL, bo mogoča gradnja objekta za opravljanje verskih obredov na zemljiščih parc. št. 820 in 821, obe k. o. Spodnja Šiška. Investitor Binkoštna cerkev Center si želi zgraditi objekt, namenjen verskim obredom, druženju, krepitvi stika z urbano javnostjo, upravnim funkcijam in začasnemu bivanju gostov. Predvideli so dvorano s 350 sedeži, knjižnico/kavarno na ravni mestnega pritličja, večji konferenčni prostor, do štiri pisarne, manjše stanovanje in dve sobi za prenočitev, kuhinjo z jedilnico, prostore za otroke, parkirišče v kleti...