V gimnaziji Murska Sobota poslovali zelo »po domače«

V nasprotju s predpisi se je šola zadolžila za 47.000 evrov za pokritje stroškov dela.

Objavljeno
23. januar 2014 09.37
Posodobljeno
23. januar 2014 09.37
bakal/gimnazija
S. P., Delo.si/STA
S. P., Delo.si/STA
Ljubljana, 23. januarja (STA) - Računsko sodišče je Gimnaziji Murska Sobota glede poslovanja v letu 2011 izreklo negativno mnenje. Ugotovili so namreč, da gimnazija ni izdelala finančnega načrta, nekaterim javnim uslužbencem ni določila povečane učne obveznosti in jim ni izdala sklepov o delu plače za plačilo delovne uspešnosti za povečan obseg dela.

Gimnazija Murska Sobota med revizijskim postopkom ni odpravila vseh ugotovljenih nepravilnosti, zato je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila, je zapisano na spletnih straneh sodišča.

Napačno obračunavanje plač

Po navedbah računskega sodišča je gimnazija nepravilno obračunala in izplačala 980 evrov delovne uspešnosti za povečan obseg dela. Ker ni obračunavala nadomestil za odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in spremstva, je izplačala za nekaj več kot 1000 evrov preveč plač za leto 2011.

V nekaj primerih je javnim uslužbencem obračunala plače v nasprotju s pogodbo o zaposlitvi oz. jim plač ni zmanjšala glede na dejansko opravljeno učno obveznost, zato jim je izplačala skoraj 7500 evrov preveč osnovne plače. Javnim uslužbencem je izplačala tudi 5836 evrov preveč jubilejnih nagrad.

Zadolževanje v nasprotju s predpisi.

Ker regres ni bil obračunan sorazmerno delovnemu času, za katerega so javne uslužbenke sklenile pogodbo o zaposlitvi, je gimnazija izplačala tudi za 304 evre preveč regresa za leto 2011. Gimnazija Murska Sobota je petim javnim uslužbencem izplačala skupaj 3600 evrov vzajemne pomoči in nenamensko porabila dobrih 10.000 evrov iz sredstev šolskega sklada.

Pomanjkljive dokumentacija in neurejenego knjigovodstvo

V nasprotju s predpisi se je zadolžila za 47.000 evrov za pokritje stroškov dela, pri nabavi materiala in storitev v skupnem znesku skoraj 215.000 evrov ni ravnala v skladu s predpisi o javnem naročanju in ni vodila ustreznih evidenc o oddaji javnih naročil, za katera glede na njihovo vrednost ni bilo treba izvesti postopkov javnega naročanja. Za posamezna dela, ki sodijo med dela in naloge iz delovnega razmerja, je sklenila podjemne pogodbe, za kar prav tako ni bilo podlage v predpisih.

Računsko sodišče pa je zavrnilo izrek mnenja o računovodskih izkazih, ker zaradi pomanjkljive dokumentacije in neurejenega knjigovodstva ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih dokazov za revizijsko mnenje o pravilnosti izkazovanja mnogih postavk tako v bilanci stanja na dan 31. decembra 2011 kakor tudi v izkazu prihodkov in odhodkov od 1. januarja 2011 pa do konca tega leta.

Vpisi v poslovne knjige Gimnazije Murska Sobota so bili po oceni sodišča v več primerih nejasni ali napačni ter naknadni, brez podlage v ustreznih knjigovodskih listinah, posamezni poslovni dogodki pa v glavni knjigi niso bili evidentirani v skladu z relevantnimi predpisi. Terjatve in obveznosti ob koncu poslovnega leta niso bile usklajene, tudi popis sredstev in obveznosti do virov sredstev ni bil opravljen.