Vseh plačil NUSZ v občinski blagajni še ni

Slovenjgraški svetniki sprejeli zaključni račun občine. 


Objavljeno
28. april 2017 20.52
Suhodolnica
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik

Slovenj Gradec – Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so pred prazniki potrdili zaključni račun občine za lansko leto, v katerem občina ni uspela realizirati vseh načrtovanih naložb.

"Proračun je realiziran 95-odstotno v višini 14,9 milijona evrov. Gre za dobro realizacijo, ki je v povprečju minulih let", je rekel Darko Sagmeister, vodja občinskega urada za proračun, upravne, pravne in operativne zadeve. Po Segmeistrovi oceni bi lahko bila realizacija proračuna bližje stotim odstotkom, če bi se v občinsko blagajno do konca lanskega leta 'nateklo' več iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Ker so občani lani prejeli izjemno visoke položnice za plačilo NUSZ, so številni prosili za obročno plačilo in bodo račune v celoti poravnali šele letos. 

Nekoliko nižja, 87-odstotna je realizacija pri odhodkih. Realizirani so bili v višini 15,1 milijona evrov. Do razlike je prišlo, ker občina ni uspela izpeljati nekaterih naložb. Tako je bilo v lanskem proračunu rezerviranih 830.000 evrov za gradnjo novega stanovanjskega bloka z 58 stanovanji v soseski Polje. Gre za naložbo, ki jo bo občina financirala s sredstvi celostnih teritorialnih naložb. Neporabljenih je ostalo 146.000 evrov, rezerviranih za odpravo posledic naravnih nesreč, pa tudi denar za investicijsko vzdrževanje ter obnove stanovanj in poslovnih objektov. Šele letos bo prišla na vrsto tudi obnova strehe na Drugi osnovni šoli. 

Največ denarja so lani namenili obnovi in preplastitvam cest ter rekonstrukciji mostov. Skupaj kar 709.000 evrov. Nekaj manj, 621.000 evrov so porabili za nakup degradiranega območja Nove opreme, ki so jo prejšnji teden prodali na dražbi domačim podjetnikom. 

Polemično o komunali

Slovenjgraški svetniki so potrdili tudi poslovno poročilo komunalnega podjetja, ki je lani zabeležilo 11,2 milijona evrov prihodkov, poslovno leto pa je zaključilo z dobičkom v višini 39.000 evrov. Svetniki, ki so delo komunalnega podjetja pohvalili, od direktorja Jožeta Dvorjaka vseeno terjajo dodatna pojasnila o izplačilu delovne uspešnosti v letu 2015 v višini 147.000 evrov. Nadzorni odbor občine je opozoril, da ta znesek kar za 349 odstotkov presega dobiček, ki pa mora biti je po njihovem prepričanju merilo za izplačilo delovne uspešnosti. Vodstvo komunale je v zvezi s tem že pripravilo odzivno poročilo, ki ga mora najprej obravnavati nadzorni svet podjetja - seja bo 11. maja, šele nato pa se bo lahko z njim seznanil tudi občinski svet. 

Javno komunalno podjetje je lani realiziralo kar 26 projektov na področju cestne in komunalne infrastrukture, izdelalo projektno dokumentacijo za obnovo vodovodnega omrežja v Suhem dolu, prevzelo v upravljanje manjši vaški vodovod v Trobljah, nadaljevalo s zapiranjem odlagališča v Mislinjski Dobravi, ki ga morajo zapreti do konca leta ter povečalo nadzor nad odlaganjem odpadkov v zabojnike za mokre frakcije. 

Tudi lani so nadaljevali z obnovami streh in fasad na večstanovanjskih objektih, v katerih upravljalo z več kot dva tisoč stanovanji. Obnovili so kar deset streh in štirinajst fasad, za energetsko sanacijo objektov pa pridobili nepovratna sredstva Eko sklada. "Investicije prinašajo veliko prednosti za uporabnike. Prihranek je viden pri zmanjšanju stroškov ogrevanja, povečala se je kvaliteta bivanja ter zunanji izgled stanovanjskih blokov," so sporočili iz komunale. 

Greli bi se na biomaso

V naslednjih letih nameravajo urediti čiščenje glavnih vodnih virov v Suhem dolu s pomočjo ultra filtracije, s katero bi se izognili stalnemu kloriranju. "Pogoj za to je obnova omrežja tako v slovenjgraški kot tudi v mislinjski občini. Za naložbe že pripravljamo projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj," pojasnjujejo na komunali.

Za zmanjšanje izgub bodo obnovili tolplovodno omrežje in zamenjali vročevodni kotel. Dolgoročno pa je za proizvodnjo toplote več variant. "Edina, ki izpolnjuje pogoje iz energetskega zakona po učinkovitosti daljinskega sistema za proizvdnjo toplote iz obnovljivih virov, je gradnja kotlovnice na lesno biomaso ob obstoječi toplarni na Štibuhu," so povedali v podjetju. 

Zadovoljstvo občanov vsako leto preverijo z anketo. Zadnja je pokazala, da so občani najbolj zadovoljni z oskrbo s pitno vodo ter zbiranjem in odvozom smeti, manj pa z oskrbo z zemeljskim plinom in ogrevanjem ter vzdrževanjem pokopališč. "Slabše so bile ocenjene dejavnosti upravljanje večstanovanjskih objektov, izvajanje investicij v komunalno in cestno infrastrukturo ter vzdrževanje občinskih cest. Za te dejavnosti smo
upravitelj infrastrukture, kjer izvajamo dela v okviru naročil in finančnih zmožnosti lastnikov," povedo na komunali. Komunalno podjetje Slovenj Gradec ima 103 zaposlene.