Za Rome še vedno ni vode

Na skrb vzbujajoče bivanjske razmere v romskem naselju Dobruška vas je varuhinja prvič opozorila vlado že marca.

Objavljeno
05. avgust 2011 21.51
Posodobljeno
05. avgust 2011 21.58
Matjaž Albreht, notranja politika
Matjaž Albreht, notranja politika

Ljubljana – Vlada se je z občino Škocjan dogovorila, da bo na delu zemljišča, ki je v občinski lasti, postavila skupni vodovodni priključek, ki bo omogočal dostop do pitne vode tistim družinam v romskem naselju Dobruška vas, ki ga zdaj še nimajo. Če pa občina tega kljub dogovoru ne bo storila, bo rešitev poiskala vlada sama, zagotavlja vlada v odgovoru na poziv varuhinje človekovih pravic.

Na skrb vzbujajoče bivanjske razmere v romskem naselju Dobruška vas je varuhinja prvič opozorila vlado že marca in nato maja letos. Poleg tega jo je pozvala, naj oceni, ali bi pravna in komunalna neurejenost naselja lahko privedla do daljše motenje javnega reda in miru.

Vlada se na opozorila v tem delu ni odzvala. Varuhinji pa je odgovorila, da je zagotovitev pitne vode izključno občinska pristojnost, v katero se ne namerava vtikati. Varuhinji se zdi nesprejemljivo, da se država izogiba svojih obveznosti, zato jo je v začetku julija znova pozvala, naj ukrepa, saj se zagotavljanje pitne vode uresničuje nerazumno počasi in predstavlja kršenje človekovih pravic.

V ponovnem odgovoru vlada zagotavlja, da je v njenem interesu čimprejšnja ureditev stanja v romskih in drugih naseljih. Pri tem pa ne namerava odstopati od začrtanih sistemskih rešitev. Na sestanku v naselju Dobruška vas so tako ugotovili, da obstaja pet vodovodnih priključkov, vendar dostop do njih ni omogočen vsem zaradi medsebojnih nesoglasij.

Sredstva za urejanje romskih naselij neizkoriščena

Predstavniki vlade so se dogovorili z županom občine Škocjan, da bo občina takoj zagotovila javni dostop do priključka pitne vode. S prebivalci naselja pa se bo dogovorila o načinu plačevanja porabljene vode. Poleg tega so občini predlagali, naj umesti romsko naselje v občinski prostorski načrt, na podlagi katerega bi se lahko prijavila na razpis za sofinanciranje občin za urejanje romskih naselij, čeprav v občinskem svetu nima romskega svetnika, kar je bil pogoj pri vseh dosedanjih razpisih.

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter ministrstvo za okolje in prostor načrtujeta razpis, s katerim bi spodbudila občine k urejanju romskih naselij. Ugotavljata, da se mnoge občine na dosedanje razpise niso prijavile ali pa so bile neuspešne in razpisana sredstva ostajajo neizkoriščena. Glavni vzrok je to, da niso imele sprejetih ustreznih prostorskih aktov, ki bi romska naselja opredeljevala kot območja, primerna za stanovanjsko gradnjo.

Načrtovana razpisa bosta namenjena sofinanciranju opremljanja naselij z vodovodno in električno napeljavo, kanalizacijo, novogradnjo in rekonstrukcijo lokalnih cest ter odkup zemljišč za potrebne zaokrožitve romskih naselij. Ministrstvo pa bo sofinanciralo strokovne podlage za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov za urejanje romskih naselij.

Namestnik varuhinje človekovih pravic Jernej Rovšek je zadovoljen, da se je vladi uspelo dogovoriti z občino, da bo zagotovila vodo vsem v tem romskem naselju. Poleg tega so potrebne tudi druge sistemske rešitve, ki jih načrtuje vlada. Varuhinja jim ne nasprotuje, vendar ugotavlja, da je sedanji sistem očitno neučinkovit. Vlada pri reševanju romske problematike ne sme prelagati odgovornosti na občine tam, kjer za reševanje ni interesa. Skladno z zakonom lahko vlada sama sprejme odločitve glede urejanja prostorske problematike in druge potrebne ukrepe za ureditev razmer v primeru, ko je ogroženo zdravje, moten javni red in mir ali trajno ogroženo okolje. Na to je opozorila vlado ob nedavnem izražanju nestrpnosti do Romov v Lendavi.