Vlada odgovarja bralki: o obdavčitvi premoženja

Bralko je zanimalo, ali bo vlada po načrtovanih varčevalnih ukrepih dosledno pobirala davke tudi od najbogatejših.

Objavljeno
23. april 2012 10.23
Posodobljeno
23. april 2012 18.00
Nina Čakarić, Delo.si
Nina Čakarić, Delo.si

Ljubljana - Vlada je 23. marca predstavila paket nekaj več kot 40 načrtovanih varčevalnih ukrepov, s katerimi naj bi se Slovenija izognila nadaljnjemu povečanju proračunskega primanjkljaja in letos privarčevala več kot 800 milijonov evrov.

Vprašanje: Ali bo vlada dosledno pobirala davke tudi od najbogatejših?

Za pojasnilo smo vprašali Ministrstvo za finance.

Odgovor: Vlada RS je v predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ predlagala kar nekaj ukrepov na prihodkovni strani proračuna, ki se nanašajo na obdavčitev premoženja

1. Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov:

S predlaganimi spremembami določbe zakona o dohodnini, ki določajo stopnje obdavčitve dohodkov od kapitala, se predlaga povišanje dvajset odstotne stopnje za 5 odstotnih točk in sicer na 25 odstokov od davčne osnove. Predlagane spremembe ne vplivajo na oprostitev plačila davka za določene obresti do višine 1000 evrov niti ne vplivajo na postopno zniževanje davčne obveznosti pri odsvojitvi kapitala v odvisnosti od obdobja lastništva pred odsvojitvijo.

Rešitve v zakonu o dohodnini morajo biti usklajene z rešitvami v zakonu, ki ureja davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, zato se predlaga identična sprememba tudi v tem zakonu.

Zaradi spoštovanja načela prepovedi retroaktivnosti se bo predlagana spremenjena davčna stopnja uporabljala za dohodke, dosežene oziroma prejete po 1. 1. 2013, za dohodke prejete ali dosežene v letu 2012 pa doslej veljavna davčna stopnja, ne glede na to, ali bo DURS davek odmeril že v letu 2012 ali v letu 2013.

2. Dodatni davek na vodna plovila:

S predlogom zakona se spreminja Zakon o davku na vodna plovila tako, da se uvede dodatni davek na vodna plovila, ki bo prihodek državnega proračuna. Dodatni davek se odmeri na enak način in od enakih osnov, kot so že določene z zakonom o davku na vodna plovila (ta je sicer prihodek občin), stopnje dodatnega davka pa so določene na novo.

S predlogom zakona se predlaga tudi omejitev možnosti znižanja davčne obveznosti iz naslova starosti plovila in sicer tako, da mora biti davčna obveznost odmerjena vsaj v višini 50 odstotkov redne davčne obveznosti in ne 35 odstotkov kot je to veljalo doslej. V skladu s spremembo 6. člena se spreminja tudi seznam podatkov, ki se vodijo v davčni evidenci.

Ker bo dodatni davek na vodna plovila letni davek, se bo prvič odmeril za leto 2013.

3. Dodatni davek na motorna vozila:

S predlogom zakona se spreminja Zakon o davku na motorna vozila tako, da se uvede dodatna davčna obveznost iz naslova davka na motorna vozila in sicer v obliki dodatnega davka k davku za osebna motorna vozila (med katere sodijo tudi bivalna vozila) oziroma davku za motorna kolesa, trikolesa in štirikolesa, Višina dodatne davčne obveznosti je odvisna od prostornine motorja motornega vozila in je določena progresivno. Dodatni davek se bo obračunaval od enake davčne osnove kot davek na motorna vozila, zanj bodo veljale enake davčne oprostitve in možnosti vračila. Dodatni davek bo prihodek državnega proračuna.

4. Protikrizni davek na nepremično premoženje:

Z zakonom se predlaga uvedba protikriznega davka na nepremično premoženje, ki bi ga plačevale osebe (pravne in fizične), ki imajo v Sloveniji v lasti nepremično premoženje v skupni vrednosti nad 1 milijona evrov, če se to premoženje ne uporablja za opravljanje dejavnosti. Davek bo letna obveznost in se bo plačeval po stopnji 0,1 odstotka od vrednosti premoženja, kakor je ta ugotovljena po predpisih o množičnem vrednotenju. Davek bo odmeril davčni organ po davčnih predpisih, pri čemer bo plačilo obveznosti urejeno enako, kot to velja za letni davek od premoženja.

5. Davek od dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč:

Z zakonom se uvaja nova protišpekulativna dajatev na dobiček, ki nastaja zaradi spremembe namembnosti zemljišča iz praviloma kmetijske rabe v zemljišče za gradnjo stavb. Namen zakona je, da se ob prodaji zemljišča za gradnjo stavb preko obdavčitve pobere del dobička, h kateremu lastnik ni prispeval s svojimi vlaganji, ampak je ta rezultat prostorskega načrtovanja lokalnih skupnosti. Posebej se želi skozi obdavčitev zajeti dobičke, ki so rezultat špekulativnih nakupov kmetijskih zemljišč ob koriščenju informacij o načrtovanih spremembah občinskih prostorskih načrtov.

***

• »Med ukrepi, ki bi jih lahko uvedli še letos, so obdavčitev motornih vozil s prostornino motorja nad 2500 kubičnih centimetrov (prinesla bi 20 milijonov evrov), poseben solidarnostni davek na nepremično premoženje itd. Vlada načrtuje tudi obdavčitev plovil (lani je ta prinesla pičlih 500.000 evrov). S 1. januarjem 2013 bi lahko uvedli tudi davek na finančne transakcije, stopnja davka od dividend, kapitalskih dobičkov in obresti pa bi se z 20 zvišala na 25 odstotkov. Vlada razmišlja tudi o dodatnem razredu pri dohodnini.« (V prispevku: Vlada obdavčuje premožne, da bi prepričala sindikate)

• »Vlada bo tudi strožje ukrepala proti utajam davkov. Posebne skupine za davčni nadzor - minister za finance Janez Šušteršič jih je imenoval davčni specialci - bodo nemudoma intervenirale ob sumu davčnih utaj.« (V prispevku: Vlada sprejela rebalans in napoveduje nove davke)

• »Po predlogu bi lahko bili osebni avtomobili z gibno prostornino motorja do 2499 kubičnih centimetrov oproščeni dodatnea davka. Pri vozilih z gibno prostornino motorja od 2500 do 2999 kubičnih centimetrov naj bi bil davek osemodstoten, pri motorjih z gibno prostornino nad 3000 do 3499 kubičnih centimetrov bo dodatna obdavčitev 10-odstotna, pri avtomobilih z motorjem od 3500 do 3999-kubičnih centimetrov pa 13-odstotna. Avtomobili, opremljeni z motorjem z gibno prostornino nad 4000 kubičnih centimetrov, naj bi bili po tem obdavčeni z dodatnim 16-odstotnim davkom.« (V prispevku: Z dodatnik davkom nad avtomobilski luksuz)