Vabilo k podaji zavezujočih ponudb za nakup blagovnih znamk

KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji

Objavljeno
17. december 2015 15.30
Predmet prodaje


1. Predmet prodaje je 44 znamk (»Znamke«), katerih imetnik je KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji (»KBML«). Znamke so opredeljene v Prilogi 1. Vse Znamke so v imetništvu KBML in so vpisane v registru znamk, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Znamko Avtomagazin, reg. št. 9471057, je sodišče zaradi neuporabe nepravnomočno delno razveljavilo za vse izdelke in storitve, ki jih ta znamka pokriva v razredih 16, 35 in 41 Nicejske klasifikacije. Zainteresirane osebe lahko podrobnejše podatke o Znamkah pridobijo v registru znamk, ki je javen in dostopen tudi na spletni strani Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino http://www2.uil-sipo.si


2. V trenutku objave vabila so Znamke obremenjene z zastavno pravico v korist NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d., prodajajo pa se neobremenjene. KBML bo najkasneje naslednji delovni dan po plačilu kupnine za posamezno Znamko v registru omogočil izbris navedene zastavne pravice pri tej Znamki. Znamki Avtomagazin, reg. št. 9471057, in Radar, reg. št. 9471063, sta v uporabi tretjih oseb, s katerimi vsa razmerja uporabe še niso urejena.


3. Znamke se prodajajo posamezno. 


4. Znamke se kupujejo po načelu videno-kupljeno. KBML v pogodbi ne bo prevzel nikakršne odgovornosti za stvarne in pravne napake na predmetu prodaje. To velja tudi za znamki Avtomagazin in Radar, ki sta v imetništvu KBML, vendar pravica uporabe glede na stare licenčne pogodbe in sodni spor glede razveljavitve znamke Avtomagazin ni v celoti urejena. Če bi bila med veljavnostjo ponudbe in/ali po njenem sprejetju ali po podpisu predpogodbe ali pogodbe znamka Avtomagazin z učinkom pravnomočnosti deloma ali v celoti razveljavljena, to ne vpliva na ponudbo ali pogodbo in na ponujeno oziroma dogovorjeno ceno za to blagovno znamko. 


5. KBML je imetnik Znamk, Znamk pa sam ne uporablja. Zato je predmet ponudbe zgolj prenos pravic iz Znamk, kot jih daje registracija znamke. Glede na navedeno KBML ne more in ne bo mogel prevzemati nikakršnih zavez, ki se nanašajo na medije, ki v času tega vabila izhajajo in Znamke uporabljajo, ali za kakršnokoli možnost za izdajanje medijev z uporabo Znamk. Predmet prodaje so tako Znamke in prenos njihovega imetništva in vseh pravic, ki izhajajo iz imetništva znamke po ZIL-1. Drugih pravic, ki bi bile kakorkoli povezane z dosedanjo uporabo Znamk, zlasti z izdajanjem medijev, povezanih z Znamkami, kot so zlasti, vendar pa ne omejeno na: podobe medijev, tehnične pogoje za izdajanje medijev, matrice, know-how, arhive, dovoljenja, vključno z vpisom v razvid medijev, internetne domene in drugo, KBML nima, jih tako ne more prenašati in niso predmet prodaje.


Ponudba in zahtevani pogoji ponudbe


6. KBML vabi k predložitvi ponudb, v skladu z minimalnimi pogoji, opredeljenimi v nadaljevanju:


(a) Ponudba za posamezno Znamko mora biti v pisni obliki. Vsebovati mora naziv ponudnika, njegov naslov oz. sedež, predmet ponudbe ter ponujeno ceno. Ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe, za fizično osebo lahko ponudbo poleg le-te podpiše tudi pooblaščenec (odvetnik). Pooblaščenci morajo k ponudbi priložiti pooblastilo.


(b) Ponudbo mora KBML prejeti do vključno 18. 1. 2016 do 12. ure, z oznako »Ponudba za nakup znamke ____ (navedba znamke, kot izhaja iz četrtega stoplca tabele Priloge 1) - ne odpiraj«. Ponudba mora biti poslana v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov KBML: Ulica Vita Kraigherja 5, p.p. 1520, 2000 Maribor. KBML ni dolžan upoštevati ponudb, ki bodo prispele po zgoraj določenem roku, prav tako ni dolžan nadaljevati prodajnega procesa z vsemi ponudniki, ki bodo ponudbo poslali pravočasno. 


(c) Ponudbo lahko oddajo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in iz katerega bo razvidno, da so osebe, ki so ponudbo podpisale, zakoniti zastopniki ponudnika.


(d) Ponudba mora biti zavezujoča, iz nje pa mora biti jasno razvidno, na katero od Znamk se nanaša. Ponudba mora vsebovati izjavo, da ponudnik podaja ponudbo v skladu s pogoji tega vabila. 


(e) Ponudba mora veljati najmanj do vključno 28. 2. 2016. Spremembe ponudbe, z izjemo točke 13, in umik ponudbe po roku za oddajo ponudbe niso mogoče. V teh primerih ima naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe. 


(f) Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno za Znamko (brez DDV). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od drugih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane.


(g) Ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku 300.000,00 EUR, in sicer tako v primeru ponudbe za nakup posamezne Znamke kot tudi v primeru ponudbe, ki zajema nakup več Znamk. Bančna garancija mora biti izdana v korist KBML kot upravičenca na prvi poziv, izdati jo mora banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije z bonitetno oceno najmanj B+. Bančna garancija mora veljati še vsaj 90 dni po veljavnosti ponudbe in se mora nanašati tudi na morebitno spremenjeno/izboljšano ponudbo, ki bi jo ponudnik podal v postopku pogajanj ali izboljšanja ponudbe.


(h) Ponudnik mora k ponudbi priložiti podpisano Pogodbo o nerazkritju informacij. Pogodbo pridobi na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


(i) Izbrani ponudnik mora kupnino za posamezno Znamko plačati v enkratnem znesku na transakcijski račun KBML, odprt pri Novi KBM d.d. (IBAN): SI56 0451 5000 0308 968, v roku 10 (desetih) dni od dneva sklenitve pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne plača kupnine v dogovorjenem roku in če zamuda kupca s plačilom kupnine traja več kot 15 dni, ima KBML pravico odstopiti od pogodbe, ne da bi kupcu moral dati dodatni rok za izpolnitev. Hkrati s podpisom pogodbe mora izbrani ponudnik KBML predložiti bančno garancijo za izpolnitev obveznosti v korist KBML kot upravičenca na prvi poziv, ki jo mora izdati banka s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije z bonitetno oceno najmanj B+ v višini prodajne cene z veljavnostjo 90 dni od dneva sklenitve pogodbe. Znesek bančne garancije za izpolnitev obveznosti se določi v višini prodajne cene za posamezno Znamko oziroma, v primeru pogodbe za nakup več Znamk, v višini skupnega seštevka prodajnih cen Znamk, ki so predmet pogodbe. KBML lahko unovči bančno garancijo v primeru, če izbrani ponudnik ne izpolni ali nepravilno izpolni obveznosti. 


(j) Prenos pravic iz posamezne Znamke bo izvršen po plačilu celotne kupnine za to Znamko. 


(k) Vse morebitne dajatve in stroške v zvezi s postopkom prodaje in prenosa posamezne Znamke plača kupec Znamke.


(l) Pri obravnavi in morebitni izbiri ter dodatnih pogajanjih bodo upoštevane samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v tem vabilu.


Postopek izbire in ocenjevanja ponudb


7. Na podlagi tega vabila KBML ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu katerekoli od Znamk z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom. To vabilo v nobenem delu ne predstavlja ponudbe KBML in je pripravljeno zgolj z namenom zbiranja ponudb. KBML izrecno ni zavezan sprejeti nikakršne ponudbe, ne glede na obseg ujemanja ponudbe z zgoraj navedenimi minimalnimi pogoji. Z oddajo ponudbe se ponudnik izrecno strinja, da zaradi ponudbe in njenega nesprejetja KBML NI upravičen zahtevati povrnitve kakršnekoli škode ali stroškov, vključno (a ne izključno) z morebitnimi stroški bančne garancije. Vabilo tudi ne predstavlja javnega razpisa s točno postavljenimi pravili, zaradi česar se ponudnik z oddajo ponudbe strinja, da ne more zahtevati razveljavitve kakršnekoli odločitve KBML. 


8. Kriterij za izbor ponudbe je najvišja cena. 


9. Odpiranje in ocenjevanje ponudb ne bo javno. KBML bo ščitil poslovne skrivnosti ponudnikov, kar ne vpliva na morebitna razkritja, če bi bilo tako določeno z odločbo oblastnega organa. 


10. KBML bo v roku 30 dni od izteka roka za podajo ponudb izbranega ponudnika (za vsako izmed Znamk posebej) obvestil o tem, da je njegova ponudba sprejeta, in ga pozval k podpisu pisne pogodbe za nakup Znamk(e). 


11. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 7 delovnih dni po prejemu obvestila o sprejemu iz prejšnjega odstavka skleniti pisno pogodbo za nakup Znamk(e) in KBML predložiti bančno garancijo za izpolnitev obveznosti. V primeru pravočasne sklenitve pogodbe in predložitve garancije za izpolnitev obveznosti bo KBML izbranemu ponudniku v roku 5 dni vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe. V primeru, da izbrani ponudnik v navedenem roku ne sklene pogodbe in predloži bančne garancije za izpolnitev, ima KBML pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe.


12. KBML bo ponudnike, katerih ponudba ne bo izbrana oziroma ki jih ne bo povabil k pogajanjem ali pozval k dopolnitvi ponudb, v roku 30 dni od izteka roka za podajo ponudb o tem obvestil in jim vrnil original ponudbe in original bančne garancije za resnost ponudbe. 


13. KBML si pridržuje pravico, da v primeru ene ali več ponudb za posamezno Znamko izvede dodatna pogajanja s ponudniki tako, da jih pozove k neposrednim pogajanjem za izboljšanje ponudb v dodatnem roku 14 dni od poteka roka za oddajo ponudb. V takem primeru se ne šteje, da bi bila ponudba zavrnjena, in v dani vsebini velja do njenega izteka. 


14. Podrobnejše informacije lahko pridobite na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..S spoštovanjem,

KBM-LEASING d.o.o. - Skupina Nove KBM - v likvidaciji ki ga po pooblastilu zastopa:


Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič


Priloga 1: Seznam blagovnih znamk