Napredek pri zdravljenju rakavih bolezni je postopen, a nenehen

Revolucionarni preboji pri zdravljenju rakavih bolezni so redki. Poročila z največjih svetovnih strokovnih srečanj vodilnih hematoloških in onkoloških združenj, kot so ASH, ASCO, EHA in ESMO, najpogosteje potrjujejo, da se napredek meri v korakih.

Objavljeno
04. november 2010 14.17
Dragica Bošnjak
Dragica Bošnjak
Ob tem so spodbudne primerjave razvojno-raziskovalnega dela in rezultatov kliničnih raziskav v tekočem desetletju, ki kažejo, da je danes mogoče vse več vrst raka povsem pozdraviti, veliko bolnikom pa bistveno podaljšati preživetje in izboljšati kakovost življenja. Vendar skrbi večanje razširjenosti raka zaradi staranja prebivalstva.

Kot je na nedavnem kongresu v Milanu poudaril prof. David J. Kerr , predsednik vodilnega evropskega združenja za klinično onkologijo (ESMO) s približno šest tisoč aktivnimi člani in okoli petsto priznanimi eksperti iz več kot stotih držav, bodo rakave bolezni letos po številu že presegle bolezni srca in ožilja, ki so bile, kot je znano, dolgo vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti v razvitem svetu. Rakave bolezni so se namreč v zadnjih treh desetletjih podvojile in vsako leto na novo zboli več kot 12,7 milijona ljudi, približno 7,6 milijona pa jih umre. Toda po drugi strani, kot je dodal, med nami normalno živi 25 milijonov takih, ki so jim pred petimi leti odkrili katero od rakavih bolezni. Z boljšo diagnostiko in predvsem personalizirano obravnavo, to je tarčnim zdravljenjem po meri posameznega bolnika glede na genske in druge analize, se tudi preživetje bistveno podaljšuje.

Pogosto umiranje za – redkimi raki

Te optimistične trditve sicer vsaj za zdaj ne veljajo za nekatere redkejše vrste raka. In verjetno je manj znano, da približno petina od vseh sodi med take, kar po besedah prof. Paola Casalija z nacionalnega inštituta za tumorje v Milanu pomeni, da dobi navedena opredelitev precej drugačen pomen. Po podatkih evropskega združenja za redke rake (EAARC) ima namreč te vrste rakavih bolezni samo v Evropi več kot 2,5 milijona ljudi in vsako leto jih na novo odkrijejo najmanj 400.000. Kot velja še za nekatere druge redke bolezni, je njihovo odkrivanje in zdravljenje navzlic dosedanjim pobudam za pospešeno mednarodno znanstveno sodelovanje povezano s številnimi ovirami, in tako, kot opozarja Robert Schaefer , izvršni vodja združenja EAARC, vsako leto zaradi teh vrst raka umre najmanj 240.000 Evropejcev; veliko jih dolgo sploh ne pride do diagnoze, pri manjkuje zdravil ali pa, predvsem v državah s slabšim standardom, niso dosegljiva.

Znaten napredek 
pri pogostih vrstah raka

Sicer pa nosilci vrste obsežnih kliničnih raziskav, v katerih primerjajo različne kombinacije zdravljenja z že znanimi in novimi, zlasti biološkimi zdravili, poročajo o precejšnjem napredku pri vrsti pogostejših oblik rakavih bolezni.

Rezultati klinične raziskave faze ICON7 so potrdili učinkovitost biološkega zdravila bevacizumab (avastin) pri zdravljenju napredovalega raka jajčnikov. Vanjo so vključili 1528 bolnic s prej nezdravljenim napredovalim rakom jajčnikov, jajcevodov ali primarnim rakom v trebušni votlini. To je že druga klinična raziskava tretje faze, ki je potrdila učinkovitost tega dodatnega zdravljenja pri standardni kemoterapiji tudi pri tej še vedno slabo obvladljivi maligni bolezni. Prva s pozitivnim izidom je bila raziskava GOG0218, ki so jo predstavili poleti na kongresu ASCO v Chicagu. V drugi raziskavi je bilo pri skupini bolnic, ki so poleg standardne kemoterapije prejemale še omenjeno zdravilo in zdravljenje z njim nadaljevale tudi po kemoterapiji, tveganje za napredovanje bolezni za 21 odstotkov manjše kot v skupini, zdravljeni samo s kemoterapijo.

Pri raku jajčnikov je med vsemi raki rodil največja umrljivost. V zgodnji obliki bolezen poteka brez po sebnih simptomov, zato ga v več kot 80 odstotkih odkrijejo, ko je že napredoval ali zaseval v druge organe. Sistemsko zdravljenje napredovalega raka jajčnikov je še vedno le omejeno učinkovito in vsak napredek na tem področju je izjemno pomemben za prihodnost bolnic. Za rakom jajčnikov najpogosteje zbolevajo ženske, stare od 55 do 65 let. Po podatkih Registra raka za Slovenijo za to vrsto vsako leto zboli več kot 180 žensk.

Uspešne nove 
kombinacije zdravljenja

Strokovnjaki so z zanimanjem pričakovali tudi rezultate klinične raziskave z učinkovino T-DM1, to je konjugatom monoklonskega pro titelesa trastuzumab (herceptin), na katerega je vezana citotoksična učinkovina DM1. Monoklonsko protitelo prepozna specifične receptorje na celici tumorja in tako »prinese« citotoksično učinkovino na mesto delovanja. Učinkovitost T-DM1 med drugim preiskujejo v mednarodni klinični raziskavi tretje faze EMILIA, ki poteka tudi v Sloveniji. Prva poročila potrjujejo klinično učinkovitost, primerljivo s standardnim zdravljenjem HER2 pozitivnega raka dojk, pri čemer je imelo zdravljenje s T-DM1 pomembno manj neželenih učinkov, sicer značilnih za kemoterapijo.

Kot so poročali raziskovalci, so zanimivi ugodni rezultati klinične raziskave OPTIMAL, ki so pokazali učinkovitost v prvi liniji zdravljenja napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč z gensko spremenjenim (mutiranim) receptorjem za epidermalni rastni dejavnik (EGFR) z zdravilom erlotinib. Nedrobnocelični rak pljuč je najpogostejša oblika raka tega organa, ima jo najmanj 80 odstotkov bolnikov z rakom pljuč. Pri moških je to najpogostejša vrsta raka, pri ženskah pa je po pogostnosti na četrtem mestu. Pri nas vsako leto zboli že več kot 1200 ljudi, približno tisoč jih umre. Zadnjih pet let pljučni rak med moškimi rahlo upada, pri ženskah pa se njegova pojavnost še vedno strmo povečuje. Med znanimi dejavniki, ki vplivajo na nastanek pljučnega raka, je največkrat omenjeno kajenje.

Skupina bolnikov, ki se je zdra vila z erlotinibom, je živela brez poslabšanja bolezni trikrat dlje kot skupina bolnikov, zdravljena s standardno kemoterapijo. Po napovedih strokovnjakov bodo rezultate omenjene raziskave priložili dokumentaciji za registracijo nove indikacije za zdravilo erlotinib (tarceva) – v prvi liniji zdravljenje napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč z gensko spremenjenim EGFR.

Upanje tudi pri najbolj trdovratnih rakih

Rezultati randomizirane raziskave BALI-1 o učinkih pri zdravljenju raka dojke z erbituxom (cetuksimabom) pa so med drugim pokazali, da to zdravilo v kombinaciji s kemoterapijo izboljša izide zahtevnega zdravljenja tako imenovanega troj no negativnega raka dojke (TNBC).

»Trojno negativni rak dojke je ena najbolj agresivnih oblik raka dojke, ki jo je žal tudi najtežje zdraviti,« je poudaril prof. José Baselga , vodilni omenjene raziskave, sicer vodja oddelka za hematologijo in onkologijo ter pomočnik direktorja Centra za zdravljenje raka pri splošni bolnišnici v Massachusettsu. »Kemoterapija in hormonske oblike zdravljenja drugih vrst raka dojke pri zdravljenju TNBC niso uspešne, zato je novica, da bi bil erbitux v prihodnosti lahko nova možnost, izjemno spodbudna.«

Randomizirana raziskava druge faze je pokazala pomembno zmanjšanje tveganja za napredovanje bolezni pri ženskah, ki so poleg kemoterapije prejemale še erbitux, v primerjavi z ženskami, zdravljenimi samo s kemoterapijo.

Rak dojke je najbolj razširjena oblika raka pri ženskah v zahodnem svetu, pogostost pa se še povečuje. Približno 15 do 18 odstotkov primerov tega raka je trojno negativnih, kar pomeni, da ne izražajo receptorjev za estrogen, progesteron ali HER2, zaradi česa se ne odzivajo na hormonsko terapijo ali zdravljenje, usmerjeno proti HER2. TNBC je posebno agresivna oblika raka, povezana z visoko stopnjo metastaz in ponovitev. Potreba po iskanju novih možnosti zdravljenja za bolnice s tovrstnim rakom dojke je zato očitna.

Zdravljenje raka debelega črevesa in danke

»Monoklonsko protitelo erbitux deluje na receptor za epidermalni rastni dejavnik (EGFR). Z vezavo na receptorje za epidermalni rastni dejavnik zavira njegovo aktivacijo in posledično prekine pot za prenos signala. Tako zmanjša vdiranje tumorskih celic v zdravo tkivo in širjenje tumorja po telesu. Zdravilo zavira tudi zmožnost obnavljanja tumorskih celic po kemoterapiji in radioterapiji ter nastajanje novih žil v tumorjih, kar naj bi na splošno zatrlo rast tumorja. Omenjeno zdravilo je postalo zlati standard zdravljenja ter prednostni partner pri kemoterapiji kolorektalnega raka in raka glave in vratu,« je dejal dr. Wolfgang Wein , izvršni pod predsednik oddelka za onkologijo družbe Merck Serono, in napovedal nove raziskave zdravljenja drugih oblik rakavih bolezni.

Kot so še poročali, analiza raziskave Crystal kaže, da je zgodnje zmanjšanje tumorja ugoden napovedni dejavnik učinkovitosti cetuksimaba pri zdravljenju metastatskega kolorektalnega raka. »Sodeč po novih podatkih je zgodnje zmanjšanje tumorja z bolniku prilagojenim zdravljenjem z erbituxom povezano z znatnim izboljšanjem preživetja,« je dejal avtor raziskave, profesor medicine in internistične onkologije Eric Van Cutsem z univerzitetne bolnišnice v Gasthuisbergu v Belgiji. »Zmanjšanje tumorja je pomembno za lajšanje simptomov in ključno pri povečanju možnosti operativnega zdravljenja.«

Tarčno zdravilo cetuksimab (erbitux) deluje na molekularno tarčo, ki je v rakavi celici v veliko večji količini kot v normalnih, zdravih celicah, to je na receptor za epidermalni rastni dejavnik. Receptor za epidermalni rastni dejavnik HER2, na katerega se veže herceptin (trastuzumab). Avastin (bevacizumab) se veže na žilni rastni dejavnik VEGF in zavre vezavo na njegov receptor na steni žil. S tem se zmanjša ožiljenje in zavre rast tumorja. Shematski prikaz nastanka rakastega tumorja. Na začetku (1) je opazna ena sama celica z malignim fenotipom, sledijo klonalna rast in nadaljnje kopičenje genetskih sprememb (2, 3) ter nastanek genetsko različnih celic v tumorju; proti koncu (4, 5) se začne ožiljenje, ki omogoča nadaljnjo rast in razvoj tumorja. Prof. David J. Kerr Rak dojk je najpogostejše maligno obolenje žensk v razvitem svetu in tudi pri nas. Pri približno petini bolnic z rakom dojk je število receptorjev HER2 na površini tumorskih celic občutno povečano. HER2 pozitivna oblika raka dojk je bolj agresivna, naravni potek bolezni je hitrejši in je tudi slabše odzivna na običajno kemoterapijo. Bolnice s to diagnozo imajo v splošnem slabšo prognozo. Trastuzumab (Herceptin) je bil prvo zdravilo, ki je učinkovito specifično pri tej obliki raka in pomeni mejnik v zdravljenju HER2 pozitivne oblike raka dojk. Erbitux ima izjemno pomembno vlogo pri izboljšanju zdravljenja raka glave in vratu, saj znatno izboljša simptome bolezni, podaljšuje življenje bolnikov z metastatsko obliko raka ter omogoča ozdravitev nekaterih bolnikov z lokalno napredovalo boleznijo,« je dejal profesor Jean–Louis Lefebvre, vodja Oddelka za kirurgijo glave in vratu centra Oscar Lambret v okviru centra Comprehensive Cancer Center v Lillu v severni Franciji, ki je sodeloval kot raziskovalec v več raziskavah na tem področju.