Izračun vpliva premoženja na višino otroškega dodatka

Koliko premoženja še lahko imate, da vam to ne bo znižalo otroškega dodatka?

Objavljeno
23. september 2012 15.48
Anže Voh Boštic, gospodarska
Anže Voh Boštic, gospodarska
Izračun bomo prikazali na primeru štiričlanske družine z dvema šoloobveznima otrokoma, katere edini mesečni dohodek sta minimalni plači obeh staršev.

Najprej delite skupni mesečni dohodek vašega gospodinjstva s številom članov v gospodinjstvu. Skupni mesečni dohodek naše družine je 1168,58 evra (dvakrat minimalna plača, ki trenutno znaša 584,29 evra). Mesečni dohodek na člana gospodinjstva je torej 292,15 evra (1168,58 evra deljeno s štiri).

V tabeli na spletni strani ministrstva za delo poglejte, v kateri razred se na podlagi izračunanega mesečnega dohodka na člana gospodinjstva vaša družina uvršča. Naša družina je v drugem razredu (povprečni mesečni dohodek na osebo nad 177,73 evra do 296,22 evra), torej bo za prvega otroka dobila 97,73 evra otroškega dodatka na mesec, za drugega pa 108,04 evra dodatka.

Za izračun vpliva premoženja je pomembna zgornja meja razreda v tabeli, v katerega se vaša družina uvršča. Zgornjo mejo, ki jo odčitate iz tabele, pomnožite s številom članov v vašem gospodinjstvu, da dobite skupno zgornjo mejo dohodka za gospodinjstvo. Zgornja meja iz tabele znaša za našo družino 296,22 evra. Če jo pomnožimo s številom članov v gospodinjstvu, v našem primeru so to štirje, dobimo skupno zgornjo mejo 1184,88 evra. To je torej maksimalen mesečni dohodek, ki ga lahko naša družina kot celota prejme, da bo še prejela zgoraj omenjeni otroški dodatek. Če to mejo preseže, bo padla v tretji razred v tabeli, kar pomeni, da bo za prvega otroka dobila le še 74,48 evra mesečnega otroškega dodatka, za drugega pa 83,25 evra dodatka.

Koliko premoženja ima lahko torej družina, da ne bo padla v višji razred? Zakon določa, da se premoženje upošteva tako, da se dohodkom vlagatelja in njegove družine prišteje znesek, ki bi ga v enem letu prejeli iz obresti, izračunanih od vrednosti premoženja (na dan vložitve vloge), če bi imeli znesek v vrednosti premoženja, položen na bančnem računu v obliki vezane vloge. Pri tem se upošteva povprečna letna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije.

Višino premoženja torej izračunate tako, da od prej izračunane skupne zgornje meje dohodka odštejete skup­ni mesečni dohodek vašega gospodinjstva. Dobljeni rezultat pomnožite z 12 (število mesecev v letu) in ga delite z 0,0386 (povprečna obrestna mera za vezane vloge nad 1 letom do 2 leti v letu 2011). Dobljena vsota je višina premoženja, ki ga še lahko imate, da ohranite enak otroški dodatek.

Poglejmo si izračun na primeru naše družine. Od prej izračunane skupne zgornje meje dohodka za to družino, torej 1184,88 evra, odštejemo skupni mesečni dohodek gospodinjstva, torej 1168,58 evra. Razlika je 16,3 evra. Nato to število množimo z 12 (in dobimo 195,6 evra) ter delimo z 0,0386. Dobimo 5067,36 evra. Naša družina ima lahko torej poleg svojega mesečnega dohodka skupno še za 5067,36 evra prihrankov in drugega premoženja, da bo ohranila višino otroškega dodatka.

Treba je še vedeti, da se v izračunu ne upoštevajo vse oblike premoženja družine. Tako se na primer ne upoštevajo vrednost lastniške nepremičnine do določene velikosti in osebna vozila do vrednosti 7280 evrov za posamezno vozilo. Natančnejše podatke, katero premoženje poleg prihrankov se v izračunu upošteva in katero ne, dobite na spletni strani ministrstva za delo.