Kako se seznaniti z lastno zdravstveno dokumentacijo?

Če bi se želeli, vam ni treba navesti namena, a obstajajo omejitve. Preberite, na kaj morate biti pozorni.

Objavljeno
08. december 2015 12.31
Zdravstvo, pacienti, bolnice.... Ljubljana 16. julij 2014. 22. julij 2014.
Sandra Pjanić
Sandra Pjanić
Uporabnike zdravstvenih storitev večkrat zanima, ali se imajo pravico seznaniti z lastno zdravstveno dokumentacijo. Posamezniku, uporabniku zdravstvenih storitev, to pravico daje že Ustava Republike Slovenije (1), ki v 38. členu ureja pravico posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, navsezadnje pa omenjena pravica izhaja tudi iz 35. člena v povezavi s 34. členom Ustave RS, ki posameznikom zagotavljata pravico do samoodločbe in avtonomije.

Pravica do vpogleda in prepisa

Seznanitev posameznika z lastno zdravstveno dokumentacijo v 41. členu ureja zakon o pacientovih pravicah (2). Zakonska določba pacientu daje pravico, da ob navzočnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca neovirano vpogleda in naredi prepis zdravstvene dokumentacije, ki ga zadeva.

Posameznik se ima tako vedno pravico seznaniti z osebnimi podatki, ki so povezani z njim, saj mu je izvajalec zdravstvenih storitev na njegovo zahtevo dolžan zagotoviti kopijo zdravstvene dokumentacije. Glede razpolaganja z originalno zdravstveno dokumentacijo pa so posamezniki omejeni, saj jo lahko pridobijo zgolj v izjemnih primerih.

Omejitve pri uveljavljanju pravice

Posameznik, ki se hoče seznaniti z lastno zdravstveno dokumentacijo, ni dolžan navesti namena, zaradi katerega želi uveljaviti svojo pravico, je pa omejen glede števila zahtev, ki jih lahko postavi pri istem izvajalcu zdravstvenih storitev. Zahtevo lahko vloži največ dvakrat na mesec, pri čemer pa zakon zanjo ne predpisuje nobene posebne oblike, lahko je pisna ali ustna. V izogib kasnejšim nesporazumom pa je smiselno, da se o prejemu zahteve izdela pisni zaznamek ali se zahteva vloži na zapisnik.

Roki

Izvajalec zdravstvenih storitev je dolžan posamezniku njegovo pravico omogočiti takoj ali najpozneje pet delovnih dni po prejemu zahteve.

Posameznik pri uveljavljanju svoje pravice tudi ni vezan na čas nastanka dokumentacije, temveč le na potek roka hrambe zdravstvene dokumentacije, saj po poteku predpisanega roka hrambe seznanitev z zdravstveno dokumentacijo de facto ni več mogoča, bodisi zaradi njenega uničenja, blokiranja ali anonimiziranja.

Razpolaganje z originalno zdravstveno dokumentacijo

Zgolj izjemoma ima posameznik pravico razpolagati z originalno zdravstveno dokumentacijo. Takrat, ko izvajalec zdravstvenih storitev ne razpolaga s tehničnimi sredstvi za reproduciranje zdravstvene dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski obliki, mora posamezniku izročiti originalno zdravstveno dokumentacijo.

Če bi izvajalec zdravstvenih storitev ravnal drugače, bi kršil pravico posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo, poleg tega pa bi ogrozil še nekatere druge pravice posameznika (pravica do drugega mnenja, pravica do uveljavljanja zahtevka iz zavarovanja).

Poudarjam pa, da zgolj dejstvo, da izvajalec zdravstvenih storitev nima fotokopirnega stroja ali skenerja, še ne pomeni, da mora posamezniku izročiti izvirnik zdravstvene dokumentacije. Kopijo zdravstvene dokumentacije mu lahko zagotovi tudi po dogovoru s tistim, ki s potrebnimi tehničnimi sredstvi razpolaga.

Izvajalec zdravstvenih storitev mora pacientu izročiti le tisto originalno dokumentacijo, ki jo je skoraj nemogoče reproducirati, oziroma v tistih primerih, ko preprostejši način reprodukcije ne bi dosegel svojega namena (npr. odtis zob).

Stroški, povezani z uveljavljanjem pravice

Izvajalec zdravstvenih storitev lahko pacientu zaračuna le materialne stroške, ki so nastali zaradi fotokopiranja oziroma druge reprodukcije podatkov iz zdravstvene dokumentacije, nikakor pa ni upravičen zaračunati stroškov dela, ki nastanejo z zbiranjem tovrstne dokumentacije ali stroškov dela fotokopiranja oziroma druge reprodukcije.

Pri zaračunavanju materialnih stroškov mora upoštevati pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (3). Skladno z 2. členom pravilnika lahko izvajalec za posredovanje ene strani formata A4 zaračuna največ 0,10 evra, medtem ko lahko za podatke, posredovane na zgoščenki DVD-R, zaračuna največ 2,75 evra.

Kaj storiti v primeru kršitve pravice

Če izvajalci zdravstvenih storitev kršijo pravico posameznika do seznanitve z lastno zdravstveno dokumentacijo, ima ta pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

***

Sandra Pjanić, univ. dipl. prav, svetovalka Prava za vse

***

(1) Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS št. 33/1991 s spremembami, v nadaljevanju: Ustava RS.
(2) Zakon o pacientovih pravicah, Ur. l. RS št. 15/2008 s spremembami, v nadaljevanju: ZPacP.
(3)Pravilnik o zaračunavanju stroškov pri izvrševanju pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, Ur. l. RS št. 85/2007 s spremembami, v nadaljevanju pravilnik.

***

Po dosjeju pravnih nasvetov lahko brskate TUKAJ.